Översikt över västerlandets historia

Eftersom vi fokuserar mycket på teknikens historia kan det vara bra att få en översikt över de viktigaste nedslagen i världshistorien ur ett västerländskt perspektiv.

 

Mänsklighetens tidiga historia

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.34.30.png

Förhistoria (?- ca 4000 f.kr)

Eftersom historieämnet koncentrerar sig på skriftliga källor så räknas inte tiden innan mänskligheten uppfunnit skriftspråket till "historien" i formell mening. Detta innebär förstås inte att det inte hände viktiga saker under denna period, eller att det inte går att bevisa att dessa saker skett. Upptäckten av jordbruket, de första organiserade religionerna och en mängd innovationer (kläder och cement, bland annat) är sådant som skall forma mänsklighetens historia för all framtid. 

Era förslag:

 

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.09.20.png

Antiken

Efter det att skriftspråket (plus en hel massa annat) uppfunnits i den del av Mellanöstern där Irak idag ligger, så blir konsekvensen av detta att vi 1) äntligen har en "början" på ämnet historia, och 2) ser början på en mängd utvecklingslinjer som alla är viktiga beståndsdelar i våra moderna civilisationer. Hammurabis lagar - den första kända nedtecknade "lagboken" fanns så tidigt som 1700-talet f.kr. Kring samma tid uppfinns pengar. Ett flertal högkulturer ser sina uppgångar och fall, de mest kända Egypten (ca 3000 fkr - 30 f.kr), Antikens Grekland (ca 700 f.kr - 146 f.kr), och Romarriket (27 f kr - 476 e kr)

Era förslag:

Platser: Kulturerna i Aten och Sparta

Teknik: Högt stående arkitektur, akvedukt (vatten-"bro"), viadukt (vägbro), teknisk utveckling, exempelvis vattenledningssystem och avlopp.

Politik: Experiment med såväl diktatur som demokrati. 

Ekonomi: Metallpengar (mynt) börjar användas på 600-talet före Kristus

Kultur: Kristendomen blir statsreligion i Romarriket på 300-talet. Matkulturen och inte minst vinkulturen blir mer utvecklad. Språken latin och grekiskan används än idag.

Vetenskap: Matematik och filosofi utvecklas

 

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.38.28.png

Medeltiden

Som man hör på namnet har Medeltiden ett (oförtjänt) dåligt rykte. Ledet "medel" åsyftar att Medeltiden är en mörk period belägen mellan två högkulturer. Det mörka med denna period (jämför med engelskans "dark ages" är att mycket av de kunskaper och teknologier som utvecklades i Grekland och Rom föll i glömska när Rom föll sönder på 400-talet efter Kristus. Men detta är såklart både en förenkling och delvis fel; såväl handel som vetenskap och religiös konst och kultur var välutvecklade under denna period. Det som däremot är sant är att medeltiden är en period då kyrkan har en nästan oinskränkt makt, och där kristna värderingar och den kristna världsbilden dominerar i stort sett alla delar av samhället. Men samtidigt är det också en period som karaktäriseras av upplysthet och vetenskap i den muslimska delen av världen; där är "medeltiden" verkligen ingen "medeltid". Detta var också den tid då mängder med människor migrerade från sina hemtrakter till nya områden, vilket skapade den sammansättning och blandning av folkslag som vi än idag kan se i Europa.

Era förslag:

Platser: Europa är inte så mäktigt. Mongoliet blir ett mäktigt rike.

Händelser: Digerdöden

Teknik: Krigsteknik som katapulter, krutet

Politik: Feodalsamhället, där kungen har begränsad makt och furstar ställer upp med riddare för att slippa betala skatt. Konflikter mellan Kristendomen och Islam (korstågen)

Ekonomi: Handelsnätverk som Hansan.

Kultur: Kristendomen enormt mäktig kultur. Asatro (polyteism) i Skandinavien, men blir kristnat (monoteism) efter hand

Vetenskap: Mycket av det man uppfunnit och utvecklat under antiken faller i glömska. Kyrkan har en problematisk relation till vetenskap.

 

Tidigmodern tid

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.09.33.png

Reformationen (1512-1648)

Reformationen är den process som sätts igång så fort man uppfunnit tryckpressen, där kritik mot den katolska kyrkan formuleras och sprids över hela Europa. Detta resulterar i en konflikt mellan de som ser sig som protestanter och de som även fortsättningsvis är katoliker, och denna konflikt kommer aldrig att helt lösas, trots att den pågår ifrån upprorsmannen Martin Luthers tid (1500-talets början) till åtminstone 1648.

Reformationen tolkas ofta i protestantiska länder som en i grunden positiv kraft, som dels skapade de protestantiska lärorna, och dels städade upp i den korrumperade katolska kyrkan. Men för de som levde under 15- och 1600-talen var läget förmodligen annorlunda. Reformationen var en extremt blodig och våldsam attack mot det invanda sättet att tänka och leva, som kanske närmast kan jämföras med religiös extremism idag, exempelvis IS härjningar i Mellanöstern, och precis som i den moderna konflikten mellan olika religioner så är dessa konflikter extremt svåra att lösa.

Era förslag:

Platser: 

Personer:

Politik: 

Kultur:

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.31.00.png

Renässans och vetenskaplig revolution (ca 1400-1600)

Under senmedeltiden börjar såväl konst som vetenskap utvecklas, och vissa historiker menar att denna process går att sammanfatta med begreppet "renässans". Renässans betyder "pånyttfödelse", och det som man menade hade "fötts på nytt" var de tankar och idéer som utvecklats under antiken, men som glömts bort under medeltiden. I själva verket är det svårt att se detta som en enhetlig och sammanhängande period, och det är heller inget plötsligt brott mot det man tidigare gjort. Istället är det en långsam utveckling som når en viss, högre nivå under 1400- och 1500-talet. Dock är det otvetydigt så att i synnerhet konsten under denna tid utvecklas för att (enligt vissa) nå sin höjdpunkt. Under samma tid kommer vetenskapen genomgå en liknande utveckling, mycket tack vare några enskilda vetenskapsmäns (Galilei, Brahe och Kepler för att nämna några) upptäckter, men också på grund av att tryckpressen nu gör det möjligt att sprida nya idéer på en långt större skala än tidigare.

Era förslag:

Platser:

Teknik: 

Kultur: Mycket fokus på att utveckla och stötta konst, i synnerhet bildkonst och skulptur

Vetenskap: Gamla bortglömda idéer från antiken återupptäcks

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.45.43.png

The Columbian Exchange (1400-1500)

Under den tidigmoderna tiden "upptäcker" Europa att världen är större än man kunnat ana. Detta kommer att leda till att handeln blir global och att råvaror, produkter och inte minst människor sprids över världen. Idag pratar man Spanska i Centralamerika, Portugisiska i delar av Sydamerika, Engelska i Nordamerika - förutom delar av Kanada där man talar Franska. Och på resten av världens kontinenter är det likadant - från att de olika civilisationerna levt i stort sett utan kontakt med varandra i årtusenden, så blandas de nu - vilket i de flesta fall sker på Europas villkor. I vissa fall gynnas även andra kulturer, men i många fall innebär denna den första globaliseringsvågen, Europas "upptäckt" av världen, ett nästan totalt utplånande av de främmande kulturerna - och inte sällan av de flesta av människorna också. Så varje gång du äter en "amerikansk" hamburgare - med nötkött (kommer från Europa), svartpeppar (Indien), potatis (Peru), tomater (Syd- och Centralamerika), ost (Europa), socker (Västindien) - så har du upptäcksresorna att tacka för att dessa ingredienser mötte varandra, och miljontals människor som tvingades offra sina liv. 

Era förslag:

Platser:

Teknik: 

Politik: 

Ekonomi:

Kultur:

Vetenskap: 

 

 

Skärmavbild 2017-10-03 kl. 22.37.25.png

Upplysning och revolution

Under 1700-talet börjar idéer spridas i Europa - tankar som skulle komma att kullkasta samhällsordningen som människor var vana att se den. De starka och enväldiga kungarna som styrt i Europa sedan slutet av Medeltiden började nu kritiseras, och på vissa håll (USA 1776, Frankrike 1789, Sverige 1772) leder detta till uppror och revolution. De nya tankarna - frihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter - är egentligen rätt självklara för oss idag - men det är för att de kom att segra över det gamla systemet. Begreppet "upplysningen" står för den nya kunskap som spreds - såväl filosofisk, politisk som naturvetenskaplig kunskap. Tyvärr blir revolutionerna inte alltid så upplysta tillställningar - Franska revolutionen 1789 kommer exempelvis att påverka hela 1800-talets politiska utveckling eftersom den var så skräckinjagande och slutligen också meningslös.

Era förslag:

Platser: Frankrike

Politik: Ojämn fördelning av rikedomar och resurser skapar spänningar i Europa, i synnerhet i Frankrike.

Ekonomi:

Kultur: Nya filosofers texter sprids tack vare tryckpressen

Modern tid

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.09.41.png

Den industriella revolutionen (1800-1900)

Efter att jordbruket i England utvecklats under 1700-talet så blir plötsligt en stor mängd människor utan arbete (ett effektiviserat jordbruk kräver mindre arbetskraft). I städerna fanns oftast tillverkning av olika varor, men då lönerna i England var rätt höga så var det svårt att tillverka varor som var billiga nog för människor att köpa. Som en lösning på dessa två problem så automatiseras delar av produktionen (först inom textilindustrin, men sen sprider sig dessa nya tekniker till andra branscher), helt enkelt för att det blir billigare så för fabriksägarna. Detta blir starten på den process som skapar det moderna, industritillverkade samhälle vi har idag.

Era förslag:

Platser: England, städer (urbanisering)

Teknik: massproduktion

Politik: 

Ekonomi: Automatisering och effektivisering inom jordbruket skapar ett överskott på arbetskraft

Kultur:

Vetenskap: 

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.09.58.png

Politikens och demokratins födelse

Efter revolutionen i Frankrike fick tanken på en demokratisk republik ett abrupt slut i och med att Napoleon tar makten kring sekelskiftet. Fram till 1815 kastas Europa åter in i krig och konflikt. Men även om resten av 1800-talet delvis kommer att präglas av revolution och revolt, så finns där också en långsammare trend mot ett mer och mer demokratiskt synsätt genom de nya politiska idéerna: liberalism, konservatism och socialism. Människor sluter sig också samman i folkrörelser som inte är politiska partier - nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrrörelsen för att nämna några. För Västvärldens del är utvecklingen från 1800-talet och framåt relativt rak (vi blir mer och mer demokratiska),med det ser inte likadant ut överallt; världen är på väg att delas upp mellan ett demokratiskt Väst och ett kommunistiskt Öst (detta sker under 1900-talets första hälft). Sverige hamnar lite mitt emellan och kommer inte slutgiltigt välja sida förrän i slutet av 1900-talet.

Era förslag:

Platser: Frankrike, Tyskland, 

Personer: Karl Marx, Napoleon

Teknik: 

Politik: Nya länder i Europa: Italien (1850-tal) och Tyskland (1870-tal). Nya tankar om hur ett land skall styras, exempelvis liberalism.

Ekonomi:

Kultur:

Vetenskap: 

Skärmavbild 2017-10-04 kl. 10.40.56.png

Imperialismen

De stora handelsimperierna under den tidiga kapitalistiska historien efterträds av mer komplexa imperier, där några få Europeiska nationer lägger i stort sett hela resten av världen under sig. USA krigar till sig sina nuvarande gränser, och kliver upp som den stora motvikten till Storbritannien, som istället vänder sig mot Afrika och Asien, precis som Frankrike, och Belgien. Den respektlöshet med vilken Europa domderar i resten av världen kommer att skapa i stort sett olösliga konflikter som vi kan spåra fram till våra dagar. Konflikterna i mellanöstern, Indien och Afrika är alla direkta konsekvenser av kolonialism och imperialism. Imperialismen kan ses som "den andra globaliseringsvågen".

Era förslag:

Platser:

Teknik: 

Politik: 

Ekonomi:

Kultur:

Vetenskap: 

Skärmavbild 2017-10-05 kl. 10.47.36.png

Världskrigens tid

Efter en relativt sett lugn period i det Europa som ständigt varit i luven på sig självt så bryter kriget ut med besked 1914. Det skall komma att bli "det stora kriget", en av de mest dödliga konflikter som världen någonsin skådat. En hel generation unga män går ut för att göra betydelselösa avancemang på leriga och sönderskjutna åkrar. Kriget startade som en konsekvens av den allianspolitik som likt ett dominospel fick energi av att någon del av pusslet satts i rörelse. Dessutom - och detta är kanske det värsta av allt - skulle kriget liksom aldrig ta slut ordentligt. Eftersom konflikten löstes på ett dåligt sätt, lade första världskriget grunden för det andra, och perioden mellan 1914 och 1944 är en av Europas mörkaste och blodigaste, med kulmen i förintelsens avskyvärda brott mot mänskligheten.

Era förslag:

Platser: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Japan, USA, Österrike-Ungern, Ryssland

Personer: Adolf Hitler, Franz Ferdinand och Sophie

Teknik: 

Politik:  Blodiga  krig, Allianser och ententer,  skotten i Sarajevo,  första världskriget gör Tyskland förbittrat.

Ekonomi: Inflation som en följd av första världskrigets skadestånd

Kultur:

Vetenskap: 

Skärmavbild 2017-10-03 kl. 22.37.17.png

Efterkrigstiden

Efter andra världskriget försöker man undvika att göra om de misstag som efter första världskriget lade grunden för nya konflikter, och fokuserar istället på att hjälpas åt att återuppbygga världen. Samtidigt så blir klyftan mellan de allierade (de som vann andra världskriget) större och större - framförallt mellan å ena sidan demokratierna i väst och kommunistregimerna i öst. Mellan 1945 och 1989 kommer världspolitiken att präglas av denna "kalla" konflikt. Ett öppet krig var otänkbart (eftersom det med största sannolikhet hade blivit ett kärnvapenkrig), så istället krigade USA och Sovjet med varandra genom att stödja olika sidor i konflikter på andra platser i världen. Detta spända läge kom att hålla i sig tills dess att Sovjetunionen kollapsar, även om det idag fortfarande finns spänningar mellan Väst och Ryssland och Kina, så har de ideologiska skillnaderna blivit betydligt mindre (alla strävar efter någon form av demokratisk kapitalism). Det slutgiltiga slutet för denna period i historien är 11/9 2001, då kartan för vilka som är vänner och fiender ritas om över en dag.

Era förslag:

Platser: USA, Sovjetunionen, Korea, Vietnam

Personer:

Teknik: snabb teknisk utveckling, i synnerhet i hemmen

Politik: Kallt krig mellan öst och väst

Ekonomi:

Kultur:

Vetenskap: Space-race

Skärmavbild 2017-10-02 kl. 21.15.16.png

Informationsåldern

Även om Västvärldens rikedomar vilar på den industriella utveckling som tog fart i England på 1800-talet, så är just fabriksproduktion en mycket liten del av våra ekonomier idag. Produktionen har flyttats till länder där lönerna är låga. I och med Internets genombrott på 1990-talet så har världen åter globaliserats (från att ha varit splittrad under större delen av 1900-talet). Den fria informationen blir en utmaning för de gamla regimerna, men också för demokratierna i Väst. Vad som är fakta och sanning blir lösare och lösare i konturerna, och en stor del av makten över våra liv lämnar vi i händerna på multinationella företag, som inte alls har samma intressen av att skydda medborgarna som staten haft. Kanske kommer denna utveckling att åter kullkasta världsordningen, precis som globaliseringarna på 1500- och 1800-talet en gång gjorde?

Era förslag:

Platser: USA, Västeuropa, "Mellanöstern", 

Personer: Steve Jobs, Bill Gates, Edward Snowden, Donald Trump, Vladimir Putin, 

Teknik: Internet, mobiltelefoni

Politik: War on Terror, Arabiska våren, Brexit, 

Ekonomi:

Kultur:

Vetenskap: 

Historiska problem

The Great Divergence - varför blev väst störst?

Varför är demokrati den bästa lösningen?

Hur ser framtiden ut?