Självskattningsmyten (I): Praktik är det vi gör när vi tror att vi egentligen gör något annat

Hur stor kontroll har vi egentligen över vårt eget beteende? Det tycks vara svårt att omsätta ny forskning i praktiken, men hur mycket påverkar våra egna teorier kring lärande det vi sen faktiskt gör? Och hur bra är vi på att i bilden av oss själva skilja på dessa två?

Den Hong Kong-baserade andraspråksforskaren Icy Lee genomförde ett antal studier kring lärares föreställningar om vilken roll skriftlig feedback spelar för lärandet, och hur de sedan i praktiken använde just denna ty1p av feedback.

Intervjuer och enkätsvar tydde på att lärarna tänkte sig att det fanns mycket utöver den grammatiska formen som gjorde en text bra och som  lärarens feedback också borde fokusera på, och att det - om man ändå vill fokusera på grammatiken - är bäst att fokusera på någon enstaka grammatikregel åt gången och ge feedback på endast denna. Vidare menade lärarna att det är bäst om eleverna själv lär sig att hitta och rätta grammatiska fel, och att lärares felkoder ändå är rätt obegripliga för eleven. De flesta lärarna verkade också vara av uppfattningen att betyg på en enskild uppgift drar fokus från eventuella skriftliga kommentarer, och att de tyckte att processskrivning är mycket bättre än att skriva vid ett enstaka tillfälle. Slutligen menade lärarna att man måste fokusera på såväl styrkor som svagheter i sin feedback.

Om detta var lärarnas egna, personliga teorier kring lärande - på vilket sätt använde de feedback i praktiken? Trots att lärarna hade en ganska tydlig bild av hur de själv tyckte att de borde göra tenderade de att agera precis tvärt emot sina egna övertygelser. De fokuserade nästan enbart på språkfel - fast de visste att de inte borde, och de rättade alla fel de hittade, trots att de vet att detta blir svårare för eleven att agera på, och trots att de ville att eleven själv skulle lära sig att hitta felen - och de använde dessutom felkoder, trots att de visste att eleven inte förstår dem. De satte betyg samtidigt som de skrev kommentarer, och de arbetade sällan med skrivprocessen, utan lät eleven skriva vid ett enstaka tillfälle. Lärarna fokuserade nästan enbart på texternas brister, trots att de visste att detta måste matchas med att man lyfter fram styrkor. Slutligen - och detta är nästan mest förvånande - så förstod läraren att den typ av feedback de faktiskt gav inte var särskilt meningsfull för eleven - och att det mest var slöseri med tid att lägga ansträngning på det - och ändå ändrade de inte sitt beteende. 

Lee hittar inte några egentliga svar på varför det förhåller sig på det här viset, även om lärarna själva förstås hade olika förklaringar kring hur det praktiska arbetet begränsades av verklighetens ramar och omgivningens förväntningar. I en liknande, samtida studie drog Montgomery och Baker (2007) slutsatsen att lärares bild av vad de borde göra färgats av en mer modern utbildning, men att deras praktik inte gjort det. Snarare verkade det som att de på en omedveten nivå förstärkte samma "felaktiga" föreställningar om vad läraren värdesätter som de på en medveten nivå försökte släcka ut hos sina elever. Kanske inte så banbrytande ändå; eleverna tenderar alltså att göra som vi gör och inte som vi säger.

En vidare, mer allmän förklaring kan man också hitta i forskningen om självskattning i sig. Det verkar nämligen som att vi över huvud taget är ganska dåliga på att skatta vår egen förmåga, och ganska bra på att i efterhand motivera varför det vi faktiskt gör skiljer sig ifrån det vi ämnade att göra. I nästa inlägg tänkte jag fördjupa mig i just detta. Tills dess kommer jag sitta med pannan i djupa veck eftersom jag precis insett att jag såväl tycker som gör exakt som lärarna i Lees studie.

EDIT: För att inte sluta i molltoner - här är ett förslag på hur man kan arbeta med dessa tankar med sina elever. LÄNK

Referenser

Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. Vintage.

Lee, I. (2009). Ten mismatches between teachers' beliefs and written feedback practice. ELT journal63(1), 13-22.

Montgomery, J. L., & Baker, W. (2007). Teacher-written feedback: Student perceptions, teacher self-assessment, and actual teacher performance. Journal of Second Language Writing16(2), 82-99.

Lars BjörklundComment